Từ 2006, Công ty Đan Minh đã thực hiện nhiều dự án cho các công ty ở Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Ajinomoto

humidity control system

HTG

multinational electronics and electrical equipment

Pinaco

Sensors, switches, relays, power measurement...

Dongnai battery

 innovative supply charging system of battery

ajinomoto-vector-logo.png
Untitled-2.png
bea949ac-3190-11e8-b5cc-56c566ee3692.png
Untitled-3.png