Từ 2006, Công ty Đan Minh đã thực hiện nhiều dự án cho các công ty ở Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Ajinomoto

humidity control system

HTG

multinational electronics and electrical equipment

Pinaco

Sensors, switches, relays, power measurement...

Dongnai battery

 innovative supply charging system of battery

+84908.991.302    Email : info@danminh.com

©2019 by www.danminh.com.